Правила сайта

Условия за ползване

(1) Обхват на услугите на платформата

1.1. Платформа bulgaria-holiday.com — е електронен каталог с обяви, предлагащи услугите на Потребителите в Платформата (”Обяви”), чиято цел е да установи контакт с потенциален гост, който се интересува от наемане на квартира. Потребители могат да бъдат както физически, така и юридически лица; собственици на имоти или техни представители (наричани по-долу „Собствениците”). Представителите на юридическото лице гарантират, че имат правомощието да обвързват дружеството, от името на което действат, по условията на настоящото споразумение

1.2. Лице, което желае да резервира квартира, както и което е направило заявка и е направило резервация за настаняване през сайта, се нарича „Гост”. Услугите на домакините могат да включват отдаване под наем на места за живеене или други помещения (”жилища”), както и други услуги, свързани или не свързани с пътуване.

1.3. Bulgaria-holiday.com предоставя каталог на обяви и не притежава, не продава, не препродава, не контролира, не предлага, не предоставя и не предоставя никакви реклами или услуги на собствениците, нито управлява, както и bulgaria-holiday.com не е организатор на пътуване или продавач на туристически пакети.

1.4. Собствениците носят пълна отговорност за своите услуги, както и за проучването, разбирането и спазването на всички закони, правила и разпоредби, приложими за техните реклами и услуги. Собствениците носят пълна отговорност за събирането на необходимата информация и получаването на всички лицензи, разрешителни или регистрации, необходими за предоставяне на Услугите. Правилното плащане на данъци, свързани с наемането на жилища, е отговорност на собствениците на жилища.

1.5. Потребителите на платформата са длъжни да спазват законодателните стандарти относно правата на разпореждане с помещения и да спазват законните права на трети страни, както и правилата и разпоредбите на обществения ред и бизнес етиката.

1.6. Bulgaria-holiday.com не е страна или друга страна по договорни отношения между Потребителите, нито е агент по недвижими имоти или застраховател, нито действа като агент на Потребителите. Връзките по темата за наемане на жилища възникват директно между Домакин и Гост. Платформата не е трета страна в такива отношения, не контролира страните и съответно не носи отговорност за спазването на условията за наемане на жилища. Потребителят се съгласява, че Платформата не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от сключването на транзакцията. Всякакви претенции за експлоатация на жилища могат да бъдат отправяни само към Собственика, а не към Платформата

1.7. Платформата не е собственик на недвижимите имоти, предлагани от Потребителите, или представител на управляващата компания, следователно, Потребителят (собственикът) носи отговорност единствено за уместността на информацията, качеството и състоянието на жилищата под наем.

1.8. Потребителят на сайта гарантира, че е пълнолетно и дееспособно физическо лице или упълномощен представител на юридическо лице. Лица под 18-годишна възраст нямат право да използват bulgaria-holiday.com. Цялата информация и информация, която Потребителите предоставят, трябва да бъде надеждна, точна, актуална и не трябва да нарушава закона и правата на трети страни. Платформата може да изиска документи или информация от Потребители за идентификация или потвърждение на авторитета

2) Прехвърляне на материали и информация и тяхното обработване

2.1. Потребителят гарантира, че цялата предоставена от него информация и информация за контакт (електронна поща, телефон и др.) е подходяща, точна и достоверна. Като предоставя своите данни за контакт, Потребителят дава безусловното си съгласие за съхранението, обработката и използването на своите данни за контакт.Обработката, съхранението и използването на лична информация, предоставена доброволно от самите Потребители, се извършва от Платформата единствено с цел да се осигури правилното обслужване на Потребителите, включително бюлетини по електронна поща. От своя страна Платформата се съгласява да запази поверителността на личните данни на Потребителя и да не ги предоставя на трети лица без личното разрешение на Потребителя в писмена форма.

2.2. Потребителят, предавайки информационни материали за публикуване на Сайта (оригинални снимки на помещенията, описателен текст и др.), Потвърждава, че по този начин прехвърля на Платформата изключителното право да използва тези графични и информационни материали по преценка на Платформата, под каквато и да е форма, която не противоречи на закона. Правото на използване не е ограничено от територия и време и се прехвърля от Потребителя по подразбиране към момента на предаване на материалите. Методите за използване на материалите на Потребителите включват следното:

  • публикуване на Сайта, редактиране на материали;
  • архивиране на материали с цел включването им в бази данни, копиране и съхраняване на материали на всякакви информационни носители и устройства за съхранение, комбиниране с други информационни материали;
  • показване и възпроизвеждане под каквато и да е форма, прехвърляне на материали по желания начин с използване на всякакви носители и разпространението им с помощта на съществуващи носители;
  • модификация и обработка, намаляване, добавяне и смяна на суровините; Преобразуване на информация за използване в мобилни устройства;
  • обработка на снимки; превод на изображения от цвят в черно и бяло и обратно; възпроизвеждане в компютърна памет, в паметта на мобилна клетъчна комуникационна система, друго възпроизвеждане;
  • използване на фотографии като илюстрации на информационни материали и съобщения на Сайта;
  • други действия, необходими за подходящото и ефективно използване на данните на Сайта.

(3) Обяви за жилища

3.1. За популяризиране на Платформата и увеличаване на гледането на реклами от потенциални гости, рекламите и друго генерирано от потребители съдържание може да се показва на други сайтове, в приложения, имейли, както и в онлайн и офлайн реклами. За да помогнете на потребителите да говорят на различни езици, рекламите и друго потребителско съдържание могат да бъдат преведени изцяло или частично на други езици.

3.2. За да подобри качеството на услугите и нивото на доверие на гостите в Платформата, Платформата отговаря на всяко оплакване на Госта и се опитва да предприеме възможни мерки в зависимост от него, за да премахне възникналите проблеми. Платформата безпроблемно събира отзиви от гостите, тъй като те са инструмент за наблюдение на адекватността на Обявата и скрининг на недобросъвестни домакини. Платформата приветства честни отзиви и впечатления на гостите за жилището. Гостът се съгласява да показва само реални факти в своите рецензии. Изразеното мнение трябва да бъде обективно, честно и информативно.

Расистки и агресивни забележки, обидни забележки, заплашителни, обидни морално забележки, клеветничество, пропаганда на омраза и / или дискриминация на хора на расова, етническа, сексуална, социална и други причини за нарушаване на правата са строго забранени и не се допускат.

(4) Процес на резервация, плащане

4.1. Обявленията за наемане на жилища с описание на условията на живот, поместени в Каталога на платформата, са публична оферта. След получаване на потвърждение за резервация от Платформата, при спазване на следните условия, офертата се счита за приета и Гостът и Домакинът влизат в директни договорни отношения, които могат да бъдат уредени от допълнителни условия от страна на домакина, включително правила за анулиране и други указани правила и ограничения при резервация.

4.2. За да приемете офертата, трябва да бъдат изпълнени следните условия:

(1) Гостът и домакинът са се договорили за условията и условията на престоя, наемната цена за целия период, невъзстановим депозит (депозит), депозит за охрана за запазване на имуществото (депозит), сетълмент, допълнителни услуги (почистване, интернет, комунални услуги).

(2) Собственикът е потвърдил цената на резервацията и наема.

(3) Наемната цена се заплаща в съответствие с условията на резервацията, за което домакинът получава известие от Платформата. Ако такова уведомление не бъде получено, тогава споразумението между Домакин и Гост не влиза в сила и в резултат на това не възникват уговорените задължения на страните.

4.3. В случай на технически проблеми със системите за водоснабдяване на вода, топлина и енергия в жилището или в сградата, в която се намира жилището, или по други причини извън контрола на домакина, платформата може да предложи на госта замяна на жилището с подобен вариант, като уведоми госта в разумен срок от всички по достъпни начини (за които Гостът е докладвал предварително).

4.4. Сумата, която трябва да бъде посочена в резервацията, включва общата наемна цена за договорения брой нощувки, окончателните разходи за почистване и гаранционен депозит. Други услуги (като интернет, редовно почистване), потребностите за допълнително оборудване се договарят от госта предварително при резервацията. Задължението за плащане на комунални сметки за наети жилища се договарят отделно при резервацията и като правило зависи от продължителността на престоя.

4.5. Гост, който е получил потвърдена резервация чрез Платформата, е длъжен да я плати в срока, определен в резервацията (обикновено 24 часа). Неплатената резервация в посочения период се анулира при договорените условия.

4.6. Депозит имущество (залог) се изплаща без забава като предоставено плащане за гарантиране на безопасността на имуществото и жилищата под наем. Депозит имущество се заплаща от Госта веднага при настаняване.

4.7. Гостът се уведомява, че потвърдената резервация на жилището е с ограничено разрешение за влизане в жилището, пребиваване в него, както и използването му, предоставено от домакина за периода на платеният престой. През този период Собственикът или упълномощено лице си запазват правото да посещават жилището в рамките на изискванията на действащото законодателство и в съгласие с Госта.

(5) Условия, приложими за всички резервации

5.1. Гостът се съгласява да освободи квартирата не по-късно от времето за напускане, посочено в правилата за пребиваване, или друг час, специално уговорен при резервацията. Ако Гостът остане в жилището след уговореното време за отпътуване без съгласието на домакина, гостът губи разрешението да остане в жилището и домакинът получава правото да принуди госта в рамките на закона да напусне имота. В допълнение, по искане на домакина, гостът се съгласява да заплаща за всеки 24 часа, които надвишават продължителността на престоя, допълнителна такса на нощ в размер до два дневни тарифи за резервация, за да покрие причиненото на домакина неудобство.

За заплащане на таксите за излишъка от престоя може да се използва от гаранционният депозит.

5.2. Гостът се съгласява да остави жилището (включително мебели, домакински уреди и други принадлежности и битови уреди разположени в жилището) в чист вид и в същото състояние, както в момента на настаняване. Гостът е отговорен за собствените си действия и бездействие, както и за действията и бездействията на поканените от него лица и на тези, на които той е предоставил достъп до жилището, с изключение на домакина, както и на всички лица, поканени в домакинството от домакина.

(6) Общи положения

6.1. Потребителят потвърждава, че е прочел, разбрал и съгласен с условията, посочени в настоящото Споразумение. Използвайки услугите на сайта, Потребителят потвърждава пълното си съгласие с условията на това Споразумение. Ако намирате условията на това Споразумение за неприемливи, можете да спрете да използвате сайта.

6.2. Платформата си запазва правото по всяко време да променя настоящото споразумение в съответствие с тази разпоредба. В случай на изменения на настоящото споразумение, актуализираното Споразумение се публикува на Платформата с датата на последната актуализация в горната част на първата страница от Правилата на сайта.